นโยบายการคัดกรอง

ประกันภัย

ฟรีสำหรับลูกค้า

รับส่งฟรี

บางเส้นทาง

จองง่าย 1-2 นาที

ใช้เวลาเพียง 1-2 นาที

การันตีการคืนเงิน

ต้องยกเลิกก่อนการเดินทาง 72 ชม.

ฟรีสำหรับลูกค้า
รับส่งฟรี
จองง่าย 1-2 นาที
การันตีการคืนเงิน
นโยบายการคัดกรอง บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสาร

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการคัดกรอง บริษัท ไทรเดนท์ มาสเตอร์ จำกัด มีความถูกต้องโปร่งใสตามบรรษัทบาลที่ดี และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ให้บริการเรือโดยสารเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับองค์กร จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการให้กับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกรายต้องมีดังนี้

1. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

2. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสาร ต้องมีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ และทะเบียนเรือ ซึ่งออกโดยกรมเจ้าท่า

3. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารต้องมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเป็นผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการเรือโดยสารที่ผ่านการตรวจสอบ และการคัดกรองให้เป็นผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายข้างต้น